رستوران دیاری

کیلومتر 7 جاده انزلی، روبه روی پمپ بنزین عاشوری