رستوران غار نمک

جاده انزلی، بعد از پلیس راه خمام، روبروی پمپ بنزین عاشوری